FRIDA_logo_färg.png

Tel. 050–596 0980

Rådhusgatan 17 B Jakobstad

 

Närståendevåld

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

Ring eller maila för att boka tid för individuella stödsamtal. I samtalen strävar vi bl.a. efter att gå igenom din berättelse, utreda säkerheten i din situation, stöda dig att hitta utvägar och dina egna styrkor och stöda dig som förälder (ifall du har barn). Det är alltid du själv som väljer hur mycket och vad du vill berätta och det går bra att kombinera individuella stödsamtal med deltagande i stödgrupp. Samtalen går att boka med kort varsel, ibland även samma dag, och det går bra att komma in och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för om man vill boka fler tider. Det går att komma en eller flera gånger, vanligtvis bokar vi preliminärt in 5 besök. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander


 

STÖDGRUPP FÖR KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD I SINA FÖRHÅLLANDEN

Välkommen med på stödgrupp för kvinnor som blivit utsatta för våld eller hot om våld i sitt förhållande.

Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld och du är välkommen med oavsett om våldet inträffat nyligen eller om det är länge sedan. Du behöver inte vara väldigt pratsam utan kan också delta som aktiv lyssnare. Gruppen träffas varannan vecka under en termin. 

START: Fortsättningsgrupp onsdag 1.9.2021 kl. 18

             Ny grupp onsdag 8.9.2021 kl. 18
GRUPPLEDARE: Sara Mikander och Majvor Grönroos

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

TRAPPAN-SAMTAL

FRIDA erbjuder Trappan-samtal, stödjande krissamtal, för barn som upplevt våld i familjen. Samtalen kan erbjudas åt barn i åldern 4-18 år och består av 4-8 individuella samtalsträffar.

 

Barn som har upplevt våld i familjen behöver få bearbeta sina upplevelser tillsammans med en vuxen som tar dem på allvar och har tid att lyssna. Arbetssättet, som anpassas efter barnets ålder, bygger på delvis strukturerade samtal och kreativa uppgifter. Syftet är att barnen gradvis ska kunna tala om våldet och att tillsammans med Trappan-arbetaren sätta ord på sina upplevelser.

Samtalen kan ske på skolan, i FRIDAs lokaler eller på annan för barnen lämplig plats. Samtalen är avgiftsfria. Man kan fråga efter Trappan-samtal via barnets socialarbetare eller skolkurator/hälsovårdare eller ta direkt kontakt med oss.

HANDLEDARE: Sara Mikander

 

Respect!

- stöd vid sexuella övergrepp för 13-29 åringar

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

Maila, ring eller sms:a för att boka tid för individuella stödsamtal. Vi strävar till att skapa en trygg miljö med ett öppet samtalsklimat, att rekonstruera och bearbeta dina upplevelser och känslor samt att ge kunskap om traumareaktioner och fundera kring hur man går vidare. Det är alltid du själv som väljer hur mycket och vad du vill berätta och det går bra att kombinera individuella stödsamtal med deltagande i stödgrupp. Samtalen går att boka med kort varsel, ibland även samma dag, och det går bra att komma in och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för om man vill boka fler tider.  Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena
 

STÖDGRUPP 

Välkommen på stödgrupp för unga som upplevt sexuella övergrepp. Grupperna träffas varannan vecka under en termin och pratar, delar erfarenheter och dricker te. Du är välkommen med oavsett om övergreppet/övergreppen inträffat nyligen eller för länge sedan. Gruppen har tystnadsplikt och man behöver inte vara väldigt pratsam, alla väljer själv hur mycket man vill dela med sig. Hösten 2021 ordnas en grupp för 13-18 åringar.

START: Onsdag 8.9.2021 kl. 15.30
GRUPPLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

NÄRSTÅENDESTÖD

Maila, ring eller sms:a för att boka tid för att boka tid för närståendesamtal. Samtalen riktar sig till t.ex. till föräldrar, syskon eller nuvarande partners till den som utsatts för sexuella övergrepp. Stödet bjuds ut via klienterna men man är välkommen även om den som utsatts
för övergreppen inte själv vill ha/behöver hjälp eller får hjälp på annat håll. Samtalen utgår från de aktuella behoven och omfattar t.ex. information om sexuella övergrepp och traumareaktioner och sekundär traumatisering och diskussioner kring föräldraskap och stöd till den utsatta. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena

 

Sorgbearbetning

FÖRLUSTHANTERING FÖR KVINNOR

Sorg och förluster hör till vår vardag, t.ex. vid dödsfall, skilsmässor men också t.ex. när man flyttar, mister ett husdjur eller går i pension.

 

Kursledaren är utbildad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning och följer programmet för sorgbearbetning, ett välbeprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakar. Under våren träffas vi 8 gånger för att bearbeta våra förluster

START: Måndag 6.9.2021
KURSLEDARE: Viveca Nylund

KURSAVGIFT: 22 € för kursbok

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

STÖDGRUPP FÖR TONÅRINGAR KRING SORG OCH FÖRLUSTER

Dödsfall, skilsmässor, separationer, att flytta, byta skola eller att mista ett husdjur är exempel på förluster som kan påverka oss. Sorg är den normala och naturliga reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt. Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Under våren träffas vi 8 gånger för att samtala och bearbeta våra förluster. Kursledaren är utbildad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

START: Ingen grupp hösten 2021
KURSLEDARE: Mikael Nilsson

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help 

 

Träffpunktsverksamhet

Träffpunktsverksamheten förverkligar barnets rätt till båda sina föräldrar. Verksamheten möjliggör trygga träffar mellan barnet och den förälder som inte lever tillsammans med barnet. Via Träffpunkten kan man ordna övervakade träffar, träffar med stöd eller övervakade byten när det annars inte vore möjligt. Under träffarna finns alltid en handledare på plats, vars uppgift är att trygga barnets intressen samt fungera som stöd i skötseln av barnet. Träffarna kan ordnas så att föräldrarna inte träffar varandra.

ÖVERVAKADE TRÄFFAR

STÖDDA TRÄFFAR

ÖVERVAKADE BYTEN

När det behövs stöd i föräldraskapet eller när det pågår vårdnads- och umgängesutredningar. Handledaren finns på plats vid behov.

När det behövs stöd för att förflyttningen av barnet mellan föräldrarna ska ske tryggt. Bytet sker på Kvinnojouren.

Syftet är att förebygga sådana hot som är orsaken till att träffarna måste övervakas. Två handledare finns på plats varav den ena finns med under hela träffen och den andra kan kallas på som resursperson.

FRIDA erbjuder följande

möjligheter att träffas

HUR GÅR DET TILL?

Träffarna äger rum i FRIDAs lokaler på Rådhusgatan 17 B där det finns ett barnvänligt lekrum, kök, vardagsrum samt möjlighet till avskilt vilorum. Det är intensivt och krävande för barnet och föräldern att vara tillsammans och därför är träffarna inte längre än 1-3 timmar.

 

Nya klienter (den föräldern som ska träffa barnet, föräldern som barnet bor hos och barnet själv) intervjuas innan träffarna inleds, då de samtidigt får bekanta sig med regler och utrymmen.

Det krävs tingsrättens beslut eller kommunala socialnämndens bekräftade avtal för att förverkliga träffarna. Träffpunktsverksamheten är avgiftsfri för klienterna.

 

Dag och tidpunkt bestäms enligt överrenskommelse.

Anmälan till samtal/stödgrupp

06-724 5600

050-596 0980

FRIDA - Fri från våld                        050–596 0980

                                                            06–724 5600

Kokkola Skyddshem (24 h)           044–3360056

etl_vari_vasen (002)(1).png

Aktia Bank                       FI23 4055 9020 0185 00

Adress                                         Rådhusgatan 17 B

                                                      68600 Jakobstad