top of page
Närståendevåld

Närståendevåld

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

Ring eller maila för att boka tid för individuella stödsamtal. I samtalen strävar vi bl.a. efter att gå igenom din berättelse, utreda säkerheten i din situation, stöda dig att hitta utvägar och dina egna styrkor och stöda dig som förälder (ifall du har barn). Det är alltid du själv som väljer hur mycket och vad du vill berätta och det går bra att kombinera individuella stödsamtal med deltagande i stödgrupp. Samtalen går att boka med kort varsel, ibland även samma dag, och det går bra att komma in och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för om man vill boka fler tider. Det går att komma en eller flera gånger, vanligtvis bokar vi preliminärt in 5 besök. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander


 

STÖDGRUPP FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Gruppen riktar sig till kvinnor som levt i våldsamma förhållanden. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld och du är välkommen med oavsett om våldet inträffat nyligen eller för länge sedan. Man behöver inte vara väldigt pratsam utan kan också delta som aktiv lyssnare. Gruppen fungerar som kamratstödgrupp och träffas varannan onsdag under en termin. Alla i gruppen har tystnadsplikt.

START: Onsdag 17.1.202
GRUPPLEDARE: Sara Mikander

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

STÖDGRUPP FÖR DEJ SOM UTSATTS FÖR ANDLIGT VÅLD

Vi träffas varannan onsdag under en termin. Du är välkommen med oavsett om våldet inträffat nyligen eller för länge sedan och du behöver inte vara väldigt pratsam utan kan också delta som aktiv lyssnare. Vi välkomnar deltagare från alla olika andliga sammanhang och oavsett om man idag har tagit avstånd eller är aktiv i församling.

START: Onsdag 6.9.2023 kl.18
GRUPPLEDARE: Sara Mikander och Catharina Englund

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

TRAPPAN-SAMTAL

FRIDA erbjuder Trappan-samtal, stödjande krissamtal, för barn som upplevt våld i familjen. Samtalen kan erbjudas åt barn i åldern 4-18 år och består av 4-8 individuella samtalsträffar.

 

Barn som har upplevt våld i familjen behöver få bearbeta sina upplevelser tillsammans med en vuxen som tar dem på allvar och har tid att lyssna. Arbetssättet, som anpassas efter barnets ålder, bygger på delvis strukturerade samtal och kreativa uppgifter. Syftet är att barnen gradvis ska kunna tala om våldet och att tillsammans med Trappan-arbetaren sätta ord på sina upplevelser.

Samtalen kan ske på skolan, i FRIDAs lokaler eller på annan för barnen lämplig plats. Samtalen är avgiftsfria. Man kan fråga efter Trappan-samtal via barnets socialarbetare eller skolkurator/hälsovårdare eller ta direkt kontakt med oss.

HANDLEDARE: Sara Mikander

Respect!

Respect!

- stöd vid sexuella övergrepp för 13-29 åringar

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

Maila, ring eller sms:a för att boka tid för individuella stödsamtal. Vi strävar till att skapa en trygg miljö med ett öppet samtalsklimat, att rekonstruera och bearbeta dina upplevelser och känslor samt att ge kunskap om traumareaktioner och fundera kring hur man går vidare. Det är alltid du själv som väljer hur mycket och vad du vill berätta och det går bra att kombinera individuella stödsamtal med deltagande i stödgrupp. Samtalen går att boka med kort varsel, ibland även samma dag, och det går bra att komma in och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för om man vill boka fler tider.  Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena
 

STÖDGRUPP 

Välkommen på stödgrupp för unga som upplevt sexuella övergrepp. Grupperna träffas varannan vecka under en termin och pratar, delar erfarenheter och dricker te. Du är välkommen med oavsett om övergreppet/övergreppen inträffat nyligen eller för länge sedan. Gruppen har tystnadsplikt och man behöver inte vara väldigt pratsam, alla väljer själv hur mycket man vill dela med sig.

START: Mars 2023
GRUPPLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena

ANMÄLAN: 050-5960980, info@frida.help

NÄRSTÅENDESTÖD

Maila, ring eller sms:a för att boka tid för att boka tid för närståendesamtal. Samtalen riktar sig till t.ex. till föräldrar, syskon eller nuvarande partners till den som utsatts för sexuella övergrepp. Stödet bjuds ut via klienterna men man är välkommen även om den som utsatts
för övergreppen inte själv vill ha/behöver hjälp eller får hjälp på annat håll. Samtalen utgår från de aktuella behoven och omfattar t.ex. information om sexuella övergrepp och traumareaktioner och sekundär traumatisering och diskussioner kring föräldraskap och stöd till den utsatta. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

HANDLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena

REFERENSGRUPP

Är du 13-29 år? Har du egna erfarenheter av sexuella övergrepp?

Vill du vara med och påverka?

 

Vi samlar en referensgrupp av unga med egna erfarenheter av sexuella övergrepp för att diskutera kring hur man vill bli bemött, hur man ställer vettiga frågor om sexuella övergrepp och vilket stöd man önskar. Vi behöver era röster för att kunna utveckla hjälpen och vården i vår egen förening och i arbetet med våra samarbetspartners. Gruppen träffas några gånger per termin.


Gruppen är inte en terapigrupp. Kravet är att man fått hjälp att bearbeta sina egna erfarenheter. Alla som deltar har tystnadsplikt. Gruppen är öppen och man kan ta kontakt när som helst och komma med.

GRUPPLEDARE: Sara Mikander och Sofie Ena

ANMÄLAN: info@frida.help, 050-5960980

MATERIAL

My Space, Not Yours! - spelkort

Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning

FÖRLUSTHANTERING FÖR KVINNOR

Sorg och förluster hör till vår vardag, t.ex. vid dödsfall, skilsmässor men också t.ex. när man flyttar, mister ett husdjur eller går i pension.

 

Kursledaren är utbildad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning och följer programmet för sorgbearbetning, ett välbeprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakar. Vi träffas 8 gånger varannan vecka för att bearbeta våra förluster

START: Torsdag 11.1.2024
KURSLEDARE: Viveca Nylund

KURSAVGIFT: 22 € för kursbok

ANMÄLAN: 050-5862070, majo@dreamaconsulting.com

Träffpunktsverksamhet

Träffpunktsverksamhet

Träffpunktsverksamheten förverkligar barnets rätt till båda sina föräldrar. Verksamheten möjliggör trygga träffar mellan barnet och den förälder som inte lever tillsammans med barnet. Via Träffpunkten kan man ordna övervakade träffar, träffar med stöd eller övervakade byten när det annars inte vore möjligt. Under träffarna finns alltid en handledare på plats, vars uppgift är att trygga barnets intressen samt fungera som stöd i skötseln av barnet. Träffarna kan ordnas så att föräldrarna inte träffar varandra.

ÖVERVAKADE TRÄFFAR

STÖDDA TRÄFFAR

ÖVERVAKADE BYTEN

När det behövs stöd i föräldraskapet eller när det pågår vårdnads- och umgängesutredningar. Handledaren finns på plats vid behov.

När det behövs stöd för att förflyttningen av barnet mellan föräldrarna ska ske tryggt. Bytet sker på Kvinnojouren.

Syftet är att förebygga sådana hot som är orsaken till att träffarna måste övervakas. Två handledare finns på plats varav den ena finns med under hela träffen och den andra kan kallas på som resursperson.

FRIDA erbjuder följande

möjligheter att träffas

HUR GÅR DET TILL?

Träffarna äger rum i FRIDAs lokaler på Rådhusgatan 17 B där det finns barnvänligt kök och vardagsrum/lekrum. Det är intensivt och krävande för barnet och föräldern att vara tillsammans och därför är träffarna inte längre än 1-3 timmar.

 

Nya klienter (den föräldern som ska träffa barnet, föräldern som barnet bor hos och barnet själv) intervjuas innan träffarna inleds, då de samtidigt får bekanta sig med regler och utrymmen.

Det krävs tingsrättens beslut eller kommunala socialnämndens bekräftade avtal för att förverkliga träffarna. Träffpunktsverksamheten är avgiftsfri för klienterna.

 

Dag och tidpunkt bestäms enligt överrenskommelse.

Anmälan till samtal/stödgrupp

06-724 5600

050-596 0980

FRIDA - Fri från våld                        050–596 0980

                                                            06–724 5600

Kokkola Skyddshem (24 h)           044–3360056

etl_vari_vasen (002)(1).png

Aktia Bank                       FI23 4055 9020 0185 00

Adress                                         Rådhusgatan 17 B

                                                      68600 Jakobstad

bottom of page